Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 07 2018

18:04
4944 4159 500
Reposted fromsmc smc viadotkneszeptem dotkneszeptem
Qliczek
11:43
7623 3929 500
Reposted fromPoranny Poranny viablackmamba blackmamba
Qliczek
11:43
6083 f3e0 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viablackmamba blackmamba

October 05 2018

Qliczek
15:09
Nie znam przyjemności większej niż możliwość spania. Totalne wygaszenie życia i duszy, całkowite oddalenie wszystkich bytów i ludzi, noc bez pamięci i iluzji, brak przeszłości i przyszłości.
— Fernando Pessoa
Reposted fromxalchemic xalchemic viaCannonball Cannonball
Qliczek
15:08
7623 3929 500
Reposted fromPoranny Poranny viablackmamba blackmamba
Qliczek
15:08
6083 f3e0 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viablackmamba blackmamba

October 04 2018

Qliczek
10:28
3533 2639
Reposted fromkrzysk krzysk viablackmamba blackmamba

September 30 2018

21:40
Qliczek
20:37
8813 86f1
Reposted fromadkagar adkagar vianoisetales noisetales
Qliczek
20:35
3477 6f93 500
Reposted fromSardion Sardion viazachlanny zachlanny

September 20 2018

Qliczek
20:25
Uczą nas namiętnie jak zrzucić zbędne kilogramy, a przecież ludzie najczęściej to się ze swoimi smutkami w drzwiach nie mieszczą.
— "Zakochany Włóczykij"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaCannonball Cannonball

August 18 2018

Qliczek
07:38
0765 38a7 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viablackmamba blackmamba

July 24 2018

Qliczek
18:52
Reposted fromgruetze gruetze viapdr320 pdr320

July 23 2018

Qliczek
18:46
2927 944b
namaste
Reposted fromdelima delima viaTander Tander

July 21 2018

Qliczek
08:11
5534 5a60
Reposted fromsoniarosiak soniarosiak viaTander Tander
Qliczek
08:10

awwww-cute: Its kinda hot in Greece

Reposted frommr-absentia mr-absentia viapdr320 pdr320
08:10
6249 7ce9 500
Reposted fromidiod idiod viapdr320 pdr320

July 18 2018

Qliczek
15:19
4761 66f4 500
Reposted fromsavatage savatage viablackmamba blackmamba
Qliczek
15:19
Reposted fromtishka tishka viablackmamba blackmamba

July 05 2018

Qliczek
07:58
9999 3a35
Reposted fromzciach zciach viapdr320 pdr320
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl