Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2018

Qliczek
17:31
Reposted frommr-absentia mr-absentia viaTander Tander
Qliczek
17:30
1268 8cca 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapdr320 pdr320
Qliczek
17:30
0129 06a9
Reposted fromnazarena nazarena vianoisetales noisetales

April 21 2018

Qliczek
20:00
4997 81a0
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaTander Tander

April 20 2018

Qliczek
20:34
4168 48ae 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viapdr320 pdr320
Qliczek
20:34
3264 82fa 500
Reposted fromzelbekon zelbekon vianoisetales noisetales

April 19 2018

Qliczek
16:22
Nasza głowa potrafi wyprodukować znacznie więcej piekła niż najgorsza rzeczywistość.
— Jacek Santorski
Reposted fromfindmyway findmyway viaCannonball Cannonball

April 18 2018

Qliczek
21:51
3321 b4fa 500
Reposted fromhissyfit hissyfit viablackmamba blackmamba
Qliczek
16:34
3164 fa40 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viaechoes echoes
Qliczek
09:30
Reposted fromFlau Flau viapdr320 pdr320

April 16 2018

Qliczek
18:16
5790 6e01 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaTander Tander
Qliczek
18:15
1665 85ee
Reposted fromseaweed seaweed viaTander Tander

April 12 2018

Qliczek
20:58
2946 2944 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakirstenow kirstenow
Qliczek
20:43
Reposted fromkelu kelu viaTander Tander

April 07 2018

Qliczek
08:00
-Jakoś sobie poradzę.
-Jakoś sobie radzić to nie jest życie.
— James Frey Ostatni testament
Reposted fromfreakish freakish viaCannonball Cannonball
Qliczek
08:00
Reposted fromabsolem absolem viaCannonball Cannonball

April 04 2018

Qliczek
15:50
istnieje różnica między
tym że ktoś
wyznaje ci miłość a
tym że naprawdę
cię kocha. 
— Rupi Kaur
Reposted fromjesienzycia jesienzycia vianot-alice not-alice

April 02 2018

Qliczek
17:38
2947 94e7
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaCannonball Cannonball
Qliczek
17:37
Kobiety są proste, jeśli nie wiadomo o co chodzi chodzi o to, by poświęcić im więcej uwagi.
Reposted frommissmaya missmaya viaCannonball Cannonball
Qliczek
17:37
Reposted fromtojika4 tojika4 viazachlanny zachlanny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl