Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2017

20:19
11:30
1896 3209
Reposted fromjaysocrates25 jaysocrates25 viaanonim anonim
Qliczek
11:29
5324 45e5
Reposted fromnfading nfading viaCannonball Cannonball
11:29
6269 8db8 500
Qliczek
11:27
7093 5431 500
Reposted frommetadon metadon viadotkneszeptem dotkneszeptem
11:26
2466 d4af 500
Reposted fromkeenmarines keenmarines viablackmamba blackmamba

July 12 2017

Qliczek
20:00
Po prostu nie wiem jak mam sobie z tym sam poradzić. Nikt mnie nie wyposażył w mechanizmy obrony przed sobą samym. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaCannonball Cannonball
Qliczek
20:00
4097 2836 500
Reposted frompunisher punisher viapdr320 pdr320

July 11 2017

Qliczek
08:26
– A poważnie mówiąc, w czym jesteś dobry?
– Nie ma czegoś takiego. Są rzeczy, które lubię.
— Haruki Murakami - Norwegian Wood
Qliczek
08:24
6883 5b5d 500
Reposted fromcudowronek cudowronek viaheroine88 heroine88
Qliczek
08:24
2140 6c7e
Agatka zaorała pomarańczowego :3
Reposted fromPaseroVirus PaseroVirus viaheroine88 heroine88
Qliczek
08:24
-Jakoś sobie poradzę.
-Jakoś sobie radzić to nie jest życie.
— James Frey Ostatni testament
Reposted fromfreakish freakish viaCannonball Cannonball
Qliczek
08:24
Bo najważniejsze jest to by mieć taką osobę, której możesz powiedzieć wszystko. Nie boisz się o jej reakcję, po prostu mówisz.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaCannonball Cannonball

July 07 2017

12:07
9262 97e3 500

strangehats:

calming brew

second piece for katsudon bang and @kevystel’s fic, ascent - mixing up a late night drink

first piece l third piece 

Reposted fromerial erial viaanonim anonim
Qliczek
12:06
Reposted fromfelicka felicka viaanonim anonim
Qliczek
12:06
7085 aaaf 500
Reposted fromalicemeow alicemeow viaanonim anonim
11:56
9541 959d
Reposted frominkteller inkteller viaanonim anonim
11:54
Qliczek
11:53
 A jak wygląda twoje szczęście? - pytam. 
(...)
- Zszywam to szczęście z powrotem do kupy - odpowiada z uśmiechem.
- Podarło się? - pytam.
- Kompletnie. Ale, wiesz, da się je uratować. Trzeba tylko użyć innych nitek - mówi.
- Może to też kwestia materiału - odpowiadam.
— Jakub Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromSabela Sabela viaCannonball Cannonball

July 04 2017

Qliczek
19:46
4777 f49a 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viazachlanny zachlanny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl