Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

Qliczek
19:54
- Wierzysz w przeznaczenie, czy uważasz, że to los? 
- Wierzę w wolną wolę.
- To znaczy?
- Nie muszę Cię kochać, ale chcę.

May 23 2017

Qliczek
18:20
4681 0d89

May 22 2017

14:49
4117 e350 500
Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viaCannonball Cannonball
Qliczek
14:49
5144 e96e 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaCannonball Cannonball

May 15 2017

20:02
2262 21e7 500

reginasworld:

Burned wood sculptures by Aron Demetz

May 14 2017

Qliczek
20:15
3648 375c 500

May 11 2017

Qliczek
21:53

May 10 2017

Qliczek
20:39

May 09 2017

Qliczek
21:18
3793 fe20 500
Reposted fromdudku dudku vianoisetales noisetales

May 03 2017

Qliczek
20:56
4660 ec8e 500
Reposted frommisiekmalinowy misiekmalinowy vianot-alice not-alice
Qliczek
20:56
Trochę głupio byłoby zmarnować sobie życie, biorąc pod uwagę: "co powiedzą o tym ludzie."
Reposted frommyzone myzone vianot-alice not-alice
Qliczek
20:55
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaCannonball Cannonball
20:54
2042 d1c4 500

pyrrhics:

Origin

Reposted fromfuckblack fuckblack viaCannonball Cannonball

May 02 2017

Qliczek
16:29
5848 e17c 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viacoffee coffee
Qliczek
16:28
8331 f505 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacoffee coffee
Qliczek
16:28
Człowiek zaczyna żyć, gdy przestaje go męczyć przeszłość.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianot-alice not-alice
Qliczek
16:28
Jeśli doprowadzisz do porządku własne wnętrze, to co na zewnątrz samo ułoży się we właściwy sposób.
— Eckhart Tolle
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec vianot-alice not-alice
Qliczek
16:27
Chodź, posmakujmy się nawzajem. Chodź. 
— J. Żulczyk
Reposted fromdzizaa dzizaa vianot-alice not-alice
Qliczek
16:26
1272 39d3 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind vianot-alice not-alice
Qliczek
16:26
0972 380f
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaheroine88 heroine88
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl